top of page

Za javne zavode

Smo računovodski servis, ki je bil ustanovljen leta 1989, z leti smo prišli do enega izmed uveljavljenih računovodskih servisov, ki se zaveda, da se s posodabljanjem tehnologije in programov spreminja tudi računovodstvo.

Računovodstvo za javne zavode

Računovodske rešitve v javnih službah imajo posebnosti, ki se pojavljajo zaradi specifičnega položaja javnih zavodov. Javni zavodi so kot nepridobitne organizacije ustanovljeni z namenom opravljanja javne službe, njihov cilj pa ni pridobivanje dobička.

 

Za opravljanje dejavnosti so financirani s strani ustanovitelja. Z Zakonom o zavodih je tudi javnim zavodom omogočeno opravljanje tržne dejavnosti, kadar je le-ta povezana z izvajanjem javne službe. Pogoj je ločeno vodenje prihodkov in odhodkov posamezne dejavnosti.Za izkazovanje poslovanja javnih zavodov je primernejša računovodska politika nastanka poslovnega dogodka, ki izkazuje prihodke, odhodke in rezultat poslovanja glede na čas nastanka poslovnega dogodka.

 

Vendar pa nam računovodska politika po načelu denarnega toka pove, od kod denar pride, kam denar gre in kakšna je tveganost, ali denar bo.Zato je za celovito gospodarjenje v javnem zavodu nujno izdelati tako izkaz prihodkov in odhodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka, kot tudi izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

 

Društva in zavodi so neprofitne organizacije, ki zahtevajo posebno vodenje računovodstva. Zakon o društvih in Slovenski računovodski standardi določajo način in posebnosti vodenja poslovnih knjig za društva.

 

Predpisi določajo ločeno vodenje podatkov za pridobitno in nepridobitno dejavnost društev, odgovornost za pravilno knjiženje poslovnih dogodkov pa nosi predsednik društva.

Revidera-Grafika-2020-9.jpg
bottom of page