top of page
  • Writer's pictureRevidera

Posebne olajšave

Spremembe Zakona o dohodnini (Zoh-2) prinašajo nekatere nove olajšave. O splošni olajšavi, ki velja za vse fizične osebe in dohodke, ki jih prejmejo od 1. 1. 2022, smo že pisali. Tokrat pa več o drugih, posebnih olajšavah, ki veljajo le za določene zavezance.


Posebne olajšave za starostnike

Starostnikom je že pred uvedbo novele pripadala obstoječa olajšava za vse, ki prejemajo pokojnino iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, v višini 13,5 odstotka. Z novelo Zdoh-2 pa so starostniki po dopolnjenem 70. letu starosti upravičeni do dodatne olajšave v višini 1.500 evrov letno. To olajšavo lahko upoštevajo izplačevalci že med letom, pri izračunu akontacije dohodnine. Mesečni znesek posebne olajšave tako znaša 125 evrov.


Davek od dohodka iz dejavnosti

Posebne olajšave pri ugotavljanju davčne osnove samostojnih podjetnikov so deležni tisti podjetniki, ki so invalidi po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov. Olajšave so deležni le v primeru, da nimajo zaposlenih delavcev. Ta davčna olajšava je bila na voljo že pred novelo in znaša 30 odstotkov povprečne plače zaposlenih v Sloveniji. Invalidom zavezancem s 100-odstotno telesno okvaro oziroma gluhim osebam pa pripadajo višje posebne olajšave: 60 odstotkov povprečne plače. Posebnih olajšav za zavezanca invalida, kot tudi ostalih olajšav po Zdoh-2, ne morejo uveljavljati tisti samostojni podjetniki, ki ugotavljajo davčno osnovo upoštevajoč normirane odhodke.


Olajšave za dijake in študente

Spremembe posebne olajšave so nastale tudi za tiste, ki se izobražujejo do dopolnjenega 26. leta starosti oziroma za dijake in študente. Olajšava za zmanjšanje davčne osnove od dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje znaša 3.500 evrov letno. Olajšava pripada izjemoma tudi osebam starejšim od 26 leta, če se vpišejo na študij do 26. leta starosti, in sicer za dodiplomski študij za dobo največ 6 let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ 4 leta od dneva vpisa.


Olajšava za prostovoljce

Novela prinaša tudi novo olajšavo za fizične osebe, ki v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami prostovoljno in nepoklicno opravljajo operativne naloge zaščite, reševanja in pomoči. Določeni so pogoji, da mora oseba to prostovoljstvo opravljati nepretrgoma 10 let in ga upravni organ, pristojen za zaščito, reševanje in pomoč, vodi v ustrezni evidenci. Višina letne olajšave znaša 1.500 evrov, mesečne pa 125 evrov.
Comments


bottom of page