top of page
  • Writer's pictureRevidera

Zaposlovanje mladostnikov in otrok

Šolske počitnice so tu z njimi pa se je prosti čas mladostnikov povečal. Nekateri ga brezskrbno izkoriščajo na morju, spet drugi bi radi v tem času zaslužili kak evro. Počitniško delo pa ima tudi svojo zakonsko podlago.


V Sloveniji, kot drugod velja temeljno pravilo o prepovedi otroškega dela. To pravilo izhaja iz mednarodnih dokumentov s področja človekovih pravic. Delo otrok mlajših od 15 let je torej prepovedano. Izjemoma se lahko opravljajo določena dela pod posebnimi pogoji.


Kdaj pa je delo otroka, mlajšega od 15 let dopustno?


Otrok, ki je mlajši od 15 let, lahko izjemoma, proti plačilu sodeluje pri snemanju filmov, pripravi in izvajanju umetnostnih, scenskih in drugih del s področja kulture, umetniške, športne in oglaševalne aktivnosti.

Otroci, ki pa so dopolnili 13 let, pa lahko opravljajo lažje delo, najdlje 30 dni v posameznem koledarskem letu, v času šolskih počitnic. Otrok star 13 ali več lahko opravlja delo v drugih dejavnostih a samo na način, v obsegu in pod pogojem, da delo, ki ga opravlja ne ogroža njegove varnosti, zdravja, morale, izobraževanja in razvoja. Za otroško delo morajo starši oz. skrbniki pridobiti soglasje inšpektorata za delo.


Lažja dela – primerna za otroke starejše od 13. let podrobljene ureja Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb. Ta določa, da otrok ne sme biti izpostavljen fizikalnim, biološkim in kemičnim dejavnikom tveganja. Delodajalec mladostnike obvesti o možnih tveganjih in o vseh ukrepih za zagotovitev varnosti in zdravja. O možnih tveganjih ter o vseh ukrepih za otrokovo varnost in zdravje je delodajalec dolžan obvestiti tudi otrokove zakonite zastopnike.


Ob teh pravilih pa mora delodajalec skrbno paziti na delovni čas, saj v nobenem primeru delovni čas otrok, mlajših od 15. let ne sme trajati več kot 7 ur na dan in 35 ur na teden. Delo, ki ga opravlja izven časa šolskih počitnic, torej v času določenem za pouk, ne sme trajati več kot 2 uri na dan in ne več kot 12 ur na teden. Otrokom je prepovedano opravljanje nočnega dela med 20. uro zvečer in 6. uro zjutraj. Prav tako jim je treba zagotoviti dnevni počitek najmanj 14 zaporednih ur v vsakem 24 urnem zaporedju.


Delo za otroke med 15. in 18. letom starosti


Otroci oz. dijaki lahko delo opravljajo preko študentskega dela – študentske napotnice. Za to je potrebna predložitev spričevala o zaključeni osnovni šoli in potrdilo o vpisu v prihajajoče šolsko leto.


Delo preko študentskega servisa je začasno in občasno delo, ki pa ne sme izkazovati elementov delovnega razmerja. Poleg plače, ki jo bo otrok prejel, pa bo imel plačane tudi prispevke, na podlagi katerih se mu bo začela šteti pokojninska doma.


V tem primeru se šteje zgolj pokojninska doba, delovna doba se začne šteti s sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.


Otrok oz. mladostnik se lahko zaposli s 15. letom starosti.


A le če mu delodajalec zagotovi delovno mesto, ki ni nevarno. Mladoletni delavci med 15. in 17. letom starosti ne smejo upravljati naslednjih vrst dela:

- Delo, ki se opravlja pod zemljo ali pod vodo

- Ki objektivno presega njihove telesne in psihološke sposobnosti

- Ki vključuje škodljivo izpostavljanje dejavnikom, nevarnim za zdravje

- Ki vključuje škodljivo izpostavljanje sevanju

- Ki vključuje tveganje glede nesreč, ki ga mlada oseba ne more prepoznati ali se mu izogniti

- Ki vključuje tveganje za zdravje zaradi izjemnega mraza, vročine, hrupa ali vibracij.


Mladoletni delavci med 15. in 18. letom starosti imajo tudi pravico do daljšega letnega dopusta. Pripada jim dodatnih 7 dni.
Comments


bottom of page