top of page
  • Writer's pictureRevidera

Kako bo priznana amortizacija za poslovne najeme?

Ob enakomernem časovnem amortiziranju in po amortizacijski stopnji, ki ustreza dejanski amortizacijski dobi najetega sredstva.


Po SRS in MSRP veljajo s 1.1.2019 nova pravila za najemnike. Za tiste najeme, ki jih bo po spremenjeni zakonodaji potrebno usredstviti oz. kapitalizirati (t.j. vnesti med svoja sredstva v bilanco stanja), je ostalo odprto vprašanje, kako bodo za davčne namene priznani odhodki amortizacije in obresti. Te bodo namreč najemniki izkazovali namesto dosedanjih stroškov storitev (stroškov najemnin). V javni obravnavi je sprememba zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, iz nje pa je razbrati, da zakonodajalec želi urediti tako, da bosta za davčne namene priznani amortizacija in obresti kot bi bila sicer najemnina. Torej ob enakomernem časovnem amortiziranju in po amortizacijski stopnji, ki ustreza dejanski amortizacijski dobi najetega sredstva, torej sredstva, ki predstavlja pravico do uporabe. To je tudi rešitev, ki so jo zavezanci pričakovali in ne ne diskriminira zavezancev, ki morajo upoštevati nova pravila računovodenja najemov. Tako jim bodo priznani stroški amortizacije, ki bodo izkazani skladno z računovodskimi standardi in neodvisno od stopenj, ki veljajo za druga (lastna) osnovna sredstva.


“V javni obravnavi je sprememba zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, iz nje pa je razbrati, da zakonodajalec želi urediti tako, da bosta za davčne namene priznani amortizacija in obresti kot bi bila sicer najemnina.”Kommentit


bottom of page