top of page
 • Writer's pictureRevidera

Tretji Korona Paket

Kako do subvencij države v primeru skrajšanega polnega delovnega časa.


Protikoronska pomoč: subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa – objavljamo ključne poudarke iz predlaganega Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledice epidemije bolezni COVID-19 za državljanje in gospodarstvo (ZIUOOPE), ki ga je sprejel Državni zbor RS.


Državni zbor republike Slovenije je na seji dne 29. maja 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije bolezni COVID-19 za državljane in gospodarstvo (ZIUOOPE). Zakon je bil objavljen v Uradnem listu RS 30. 5. 2020, veljati pa je pričel naslednji dan po objavi (31. 5. 2020).


Delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa


Z zakonom se ureja možnost odreditve dela s skrajšanim delovnim časom tistih delavcev, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas. Polni delovni čas je lahko v skladu s 143. členom Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) določen v razponu med 36 in 40 ur na teden.


Delodajalec bo tako lahko delavcu, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, v primeru začasne nemožnosti zagotavljanja dela iz poslovnih razlogov, začasno odredil delo s skrajšanim delovnim časom (od 20 do 35 ur na teden), v preostalem deležu do polnega delovnega časa pa delavca hkrati delno napotil na začasno čakanje na delo.

Delodajalec bo lahko s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) uveljavljal delno povračilo izplačanega nadomestila plače (subvencijo) za obdobje delnega začasnega čakanja delavca na delo v deležu od 20 do 5 ur tedensko.

Upravičeni delodajalci

Pravico do subvencije po ZIUOOPE lahko uveljavlja delodajalec, ki:

 • je pravna ali fizična oseba in ki je bil v Poslovni register Slovenije vpisan pred 13. marcem 2020 ter zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas in

 • po njegovi oceni najmanj 10 % zaposlenim mesečno ne more zagotavljati najmanj 90 % dela..

Do subvencije niso upravičeni neposredni ali posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 50 %.


Ker je namen zakona ohranitev delovnih mest, odreditev dela s skrajšanim delovnim časom na podlagi ZIUOOPE ni možna delavcu v času teka odpovednega roka.

Pred sprejetjem odločitve o odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom se mora delodajalec o obsegu dela s skrajšanim delovnim časom, številu zaposlenih, ki jim bo takšno delo odrejeno, in trajanju odreditve, posvetovati s sindikati pri delodajalcu, če sindikata pri delodajalcu ni, pa s svetom delavcev in pridobiti pisno mnenje sindikata oziroma sveta delavcev. Če pri delodajalcu ni sindikata niti sveta delavcev, mora delodajalec pred sprejetjem odločitve obvestiti delavce na pri delodajalcu običajen način.


Časovna omejitev

Delodajalec lahko posameznemu delavcu, s katerim ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas, odredi delo s skrajšanim delovnim časom od 1. junija 2020 do najdlje 31. decembra 2020.


Delodajalec uveljavlja subvencijo mesečno za pretekli mesec, dokler izpolnjuje pogoje ZIUOOPE.


Odreditev dela s krajšim delovnim časom

Delodajalec pisno odredi delavcu delo s skrajšanim delovnim časom. V pisnem napotilu določi obseg skrajšanega delovnega časa, ki ne sme biti krajši od polovice polnega delovnega časa, čas trajanja dela s skrajšanim delovnim časom, razporeditev delovnega časa ali način razporeditve delovnega časa, čas trajanja odmora med delom, višino povračila stroškov v zvezi z delom, možnost in način poziva delavcu, da delo ponovno opravlja s polnim delovnim časom ter višino nadomestila plače.


Delodajalec mora sporočiti zavodu, da je delavcu odredil čakanje na delo po ZIUOOPE, najkasneje v roku 3 delovnih dni od dneva odreditve..


Postopek uveljavljanja subvencije

Delodajalcu se dodeli subvencija na podlagi vloge za dodelitev subvencije, ki jo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev, vloži pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje najpozneje v 15 dneh po odreditvi skrajšanega delovnega časa.


Delodajalec mora vlogi priložiti:

 • dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka 12. člena ZIUOOPE,

 • podpisano izjavo, s katero se zaveže, da v obdobju prejemanja subvencije in še mesec dni po tem obdobju ne bo kršil prepovedi odpuščanja iz drugega odstavka 18. člena ZIUOOPE,

 • soglasje za objavo podatkov iz 20. člena ZIUOOPE.


Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo o vlogi odločil s sklepom v 15 dneh od prejema vloge. Delodajalec bo na podlagi sklepa Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje sklenil pogodbo o subvencioniranju, v kateri se določijo medsebojna razmerja, obveznosti in odgovornosti pogodbenih strank.


Višina in čas izplačila subvencije

Subvencija za ohranitev zaposlitve znaša:


 • 448 evrov na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu od 20 do vključno 24 ur tedensko,

 • 336 evrov na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu od 25 do vključno 29 ur tedensko,

 • 224 evrov na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu od 30 do vključno 34 ur tedensko.

 • 112 evrov na delavca mesečno ob zagotavljanju dela za skrajšani delovni čas v obsegu 35 ur tedensko.


Subvencija se sorazmerno zmanjša za čas odsotnosti z dela iz tretjega odstavka 12. člena ZIUOOPE.


Subvencija se delodajalcu izplačuje mesečno, v sorazmernem deležu ali v celoti, in sicer najkasneje v 30 dneh po podpisu pogodbe z Zavodom RS za zaposlovanje.


Obveznosti delodajalca

Delodajalec:

 • mora v obdobju prejemanja subvencije delavcem, ki jim je odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom, redno izplačevati plačo in nadomestilo plače v sorazmernem delu glede na odrejeni delež dela oziroma delnega začasnega čakanja na delo,

 • ne sme v obdobju prejemanja subvencije in še mesec dni po tem obdobju začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki jim je odredil delo s skrajšanim delovnim časom, ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi delavcem iz poslovnega razloga večjemu številu delavcev, razen če je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred 13. 3. 2020 in delodajalec za te delavce ni uveljavil subvencije ZIUOOPE ali ZIUZEOP (kršitev prepovedi odpuščanja),

 • ne sme v obdobju prejemanja subvencije odrejati nadurnega dela, neenakomerno razporediti ali začasno prerazporediti delovnega časa, če to delo lahko opravi z delavci, ki jim je odrejeno delo s skrajšanim delovnim časom,

 • je dolžan voditi evidenco o izrabi delovnega časa delavca, ki mu odredi delo s skrajšanim delovnim časom v skladu s tem zakonom, na način, da je iz nje razviden čas prihoda in odhoda iz dela. Čas prihoda in odhoda iz dela se mora vpisati v evidenco o izrabi delovnega časa ob dejanskem prihodu in odhodu delavca iz dela.


Vračilo subvencije

Delodajalec mora vrniti prejeta sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi:

 • če ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim ali četrtim odstavkom 16. člena ZIUOOPE (kar je zapisano pod OBVEZNOSTI DELODAJALCA),

 • če začne postopke likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, v obdobju prejemanja sredstev in po prenehanju prejemanja sredstev, ki je enako obdobju prejemanja sredstev,

 • če je od uveljavitve ZIUOOPE prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2020 oziroma za leto 2020.


Blog TRETJI PROTIKORONSKI PAKET, povzet po obvestilu Kluba slovenskih podjetnikov.

Comments


bottom of page