top of page
  • Writer's pictureRevidera

S. P. ali D. O. O.

Poznate osnovne razlike me s. p. in d. o. o.? Ustanavljate podjetje in ne veste kaj je boljše za vas? Najprej si poglejmo osnove razlike s pravno formalnega vidika oz. statusne razlike nato pa še kakšna je razlika pri obdavčevanju.


Pojmi in osebna odgovornost

S. p. ali samostojni podjetnik je fizična oseba, ki samostojno opravlja pridobitveno dejavnost in je odgovorna za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.


D. o. o. ali družba z omejeno odgovornostjo, je pravna oseba, ki prav tako opravlja neko pridobitveno dejavnost in je ustanovljena s strani ene ali več oseb, ki za obveznosti družbe odgovarjajo do višine svojega vložka. To pomeni, da družabniki ne odgovarjajo za obveznosti družbe s svojim osebnim premoženjem.


Začetni (osnovni) kapital

S. p. za pričetek svoje dejavnosti ne potrebuje osnovnega kapitala. Za d. o. o. je ta potreben v vrednosti 7.500,00 €. Vložek je lahko zagotovljen v denarju ali kot stvarni vložek.


Razpolaganje z denarnimi sredstvi in drugim premoženjem

S. p. nima plače oz. je dobiček njegova plača. Zato plača ni strošek in se tudi ne sme uveljavljati kot to. Prihodke iz poslovanja podjetnik prejme na svoj TRR, z njimi pa lahko prosto razpolaga.


V d. o. o. družabnik z denarnimi sredstvi ne more prosto razpolagati, saj vsa sredstva predstavljajo premoženje družbe in ne premoženje družabnika. Vsak odliv se mora dokazovati z računi. Če podjetnik nima druge zaposlitve, se mora v svojem d. o. o. zaposliti kot zaposlena oseba (001) ali kot direktor (040). Plača se prikazuje kot strošek.

Plačevanje prispevkov

Ker so socialni prispevki vezani na osebni dohodek so pri s. p. vezani sorazmerno na dobiček. V kolikor že ima oseba redno zaposlitev in odpira s. p. (t.i. popoldanski s. p.) so prispevki za socialno varnost kriti iz plače redne zaposlitve. V »popoldanskem s. p.« pa plačuje pavšalne prispevke, ki so neodvisni od dobička. Ti znašajo v letu 2021 skupaj (PIZ in ZZ) 75,17 €.


Prispevki podjetnika v d. o. o. so vezani na plačo; glede na zavarovalno podlago (001 ali 004) si lahko izplačuje minimalno plačo in zato plačuje minimalne prispevke ali pa z direktorsko plačo nekoliko višje prispevke. Podjetnik lahko ohranja isto višino plače in prispevkov ne glede na višino dobička podjetja.


Obdavčitev

Samostojni podjetnik je kot fizična oseba obdavčen po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) in se njegov dobiček obdavči po dohodninski lestvici – tako kot dohodek vsake fizične osebe. Ob začetku poslovanja ima s. p. dve možnosti izbire obdavčitve dobička

  • Z davčnimi stopnjami iz dohodninske lestvice

  • S stopnjo 20 % (za normirani s. p.)

Če izbere možnost obdavčitve po stopnjah iz dohodninske lestvice, je knjigovodstvo obvezno. Zbirati mora izdane in prejete račune ter druge s poslom povezane dokumente. Ob koncu leta Izkaz poslovnega izida pokaže kolikšen je dobiček (prihodki – odhodki). Če so odhodki višji od prihodkov ni dobička in ni plačila davka. Če so odhodki nižji od prihodkov, ima dobiček in davek se izračuna progresivno z davčnimi stopnjami iz dohodninske lestvice. Davčna olajšava se lahko uveljavlja.

Če izbere možnost normiranega s. p., knjigovodstvo ni obvezno. Skrbno mora zbirati le izdane račune. Ob koncu leta se sešteje vrednost izdanih računov – od njih se odšteje 80 % (to so stroški, ki jih država prizna, če je podjetnik imel stroške ali ne). Določena je absolutna maksimalna višina normiranih odhodkov za posamezno leto in sicer 80.000,00 € za samostojne podjetnike, ki so samozaposleni ali zaposlujejo drugo osebo ter 40.000,00 € za t.i. popoldanske s. p. brez zaposlenih. Davek se plača na razliko (prihodki minus 80 % odhodkov) v višini 20 %. Obdavčitev je pavšalna (ceduralna) in davčnih olajšav ne more uveljavljati.


Obdavčitev dobička pravne osebe – d. o. o.

D. o. o. ima obdavčen dobiček iz poslovanja (davek na dohodek pravnih oseb - 19 %), izplačilo na račun družbenika – fizične osebe pa je obdavčeno s 25 %. Obdavčitev je pavšalna (ceduralna) lahko pa se uveljavljajo davčne olajšave.

Normirani d. o. o.

Tudi gospodarske družbe imajo možnost, tako kot samostojni podjetniki, dobiček obdavčevati na podlagi obdavčenih prihodkov in normiranih odhodkov, pri čemer znašajo normirani odhodki prav tako 80 %. Razlika med obdavčenimi prihodki in normiranimi odhodki je obdavčena po stopnji 19 %. Potrebno je dvostavno računovodstvo. Ne more se uveljavljati davčnih olajšav.


Comments


bottom of page