top of page
  • Writer's pictureRevidera

Regres v 2022

Regres je pravica vsakega zaposlenega in je povezan z letnim dopustom. V kolikor delavcu pripada dopust, mu prav tako pripada tudi regres za letni dopust. Razmerje med njima je sorazmerno. Višina regresa mora biti enaka domači minimalni plači, ki v letu 2022 znaša dobrih 1.000 evrov. Zgornja meja ni določena. Določena je le meja, do katere znesek ni obdavčen – to je povprečna slovenska bruto plača. Ta v letu 2022 znaša nekaj več kot 1.900 evrov. Delodajalci morajo regres izplačati najkasneje do 1. julija, javni uslužbenci pa prejmejo letni regres skupaj z majsko plačo.


Pravica do regresa je zapisana v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1) in pripada vsem zaposlenim, ki delo opravljajo na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Če je delavec zaposlen celo leto, mu pripada cel regres za letni dopust, če pa je zaposlen le za del leta, jim pripada regres za sorazmerni del zaposlitve in s tem dopusta.


Minimalni znesek regresa za leto 2022 je 1.074,43 evra, kar je 4,9 % več kot za leto 2021.


Višina izplačila regresa, pri katerem zaposlen ne rabi plačati prispevkov in akontacije dohodnine, je povprečna bruto slovenska plača, ki trenutno znaša 1.971,72 evra. V kolikor je izplačilo višje kot ta znesek, se prispevki plačajo le za del, ki presega povprečno slovensko bruto plačo.


Delodajalec lahko odredil izplačilo različnih zneskov regresa, pri čemer pa mora biti pozoren, da takšno izplačilo ni posledica diskriminacije zaposlenih.


V primeru, da se delodajalec odloči izplačati različne zneske regresa, je pomembno, da ima to pisno opredeljeno. Natančni kriteriji za določanje morajo biti opredeljeni v kolektivni pogodbi ali internih aktih delodajalca. Z navedenimi kriteriji morajo biti seznanjeni vsi delavci.


Zakon o delovnih razmerjih v 1. odstavku 6. člena navaja, da mora delodajalec zaposlene obravnavati enako, ne glede na narodnost, raso, etično poreklo, nacionalno in socialno poreklo, spol, barvo kože, zdravstveno stanje, invalidnost, vero ali prepričanje, starost, spolno usmerjenost, družinsko stanje, članstvo v sindikatu, premoženjsko stanje ali drugo osebno okoliščino.


V skladu z veljavno zakonodajo so tudi upokojenci upravičeni do izplačila regresa oziroma letnega dodatka, ki se nakaže z izplačilom redne pokojnine za mesec julij. Za leto 2022 bo to izplačilo v višini od 140 do 450 evrov.
Comments


bottom of page