top of page
  • Writer's pictureRevidera

Prijava nezgod in poškodb pri delu po novem elektronska

S 1. septembrom se spreminja postopek prijave nezgod in poškodb pri delu. Vzpostavljen je elektronski postopek na portalu SPOT, s katerim se bo v večini primerov ukinil dosedanji postopek s papirnatimi obrazci ER-8. K elektronski prijavi nezgod in poškodb pri delu (ePrijava NPD) na portalu SPOT so zavezani delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije.


Nezgoda in poškodba pri delu je nepredviden oziroma nepričakovan dogodek na delovnem mestu ali v delovnem okolji, ki se zgodi v času opravljanja dela ali izvira iz dela, in ki povzroča poškodbo delavca.


Delodajalec mora Inšpektoratu RS za delo (IRSD) prijaviti vsako smrtno nezgodo, vsako nezgodo, katere posledica je odsotnost delavca z dela več kot tri dni, vsako kolektivno nezgodo pri delu (poškodovanih več delavcev ne glede na število dni odsotnosti z dela).


Zaradi izvajanja nalog Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) mora delodajalec prijaviti vsako poškodbo pri delu, ki ima za posledico vsaj en dan bolniške odsotnosti z dela.


Papirni obrazec ER-8 se je s 1. 9. 2022 ukinil. Delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, morajo tako vsako poškodbo pri delu prijaviti preko portala SPOT – ePrijava NPD.


Delodajalec mora nezgodo in poškodbo prijaviti takoj oziroma v najkrajšem možnem času. Na portalu SPOT delodajalec izpolni podatke splošnega dela obrazca, vpisani podatki pa se posredujejo na IRSD, ZZZS in NIJZ. Če se oddana prijava nanaša na osebo, ki ima urejeno obvezno zdravstveno zavarovanje, bo prijava dostopna osebnemu zdravniku poškodovanca, da izpolni zdravstveni del prijave (poročilo zdravnika).


Namen izvedbe ePrijave NPD je:

  • poenostavitev in digitalizacija prijave nezgode in poškodbe pri delu (razbremenitev delodajalca),

  • razbremenitev zavarovancev,

  • zagotavljanje ažurne seznanitve izbranega osebnega zdravnika zavarovanca/poškodovanca s poškodbo pri delu, elektronsko izpolnjevanje zdravstvenega dela obrazca s predizpolnitvijo podatkov in pregled (zgodovina) nad poškodbami pri delu zavarovancev,

  • hitrejši dostop IRSD do prijav za potrebe učinkovitega nadzora,

  • zagotovitev ažurnih in pravilnih podatkov in njihova varna izmenjava med ZZZS in NIJZ,

  • zagotovitev ažurnih in pravilnih podatkov za pripravo statistik,

  • poenostavljen dostop deležnikov do podatkov in upoštevanje njihove zakonske pristojnosti,

  • zmanjšanje stroškov vseh deležnikov, ki sodelujejo pri izdaji in obdelavi ePrijave NPD,

  • celovitejša kontrola pravilnosti obračuna zdravstvenih storitev in izplačil denarnih dajatev, ki so posledica poškodb pri delu.


Za nove e-postopke v zvezi s prijavo nezgode ali poškodbe pri delu – ePrijava in preklic prijave nezgode in poškodbe pri delu bo delodajalec potreboval pooblastilo. Ker gre za nove postopke, je potrebno urediti novo pooblastilo, za vse osebe, ki bodo urejale vloge v imenu podjetja/poslovnega subjekta. Novo oz. dopolnitev pooblastila je treba urediti tudi za osebe, ki že imajo pooblastila za druge SPOT postopke.

Comments


bottom of page