top of page
  • Writer's pictureRevidera

Povračilo stroška za nakup testov v namen samotestiranja

PKP10 je uvedel delno povrnjen strošek za nakup kompletov za samotestiranje zaposlenih. Ta ukrep velja od 8. novembra do 31. januarja 2022. Izjava za povračilo bo dostopna v sredini januarja, takrat bo tudi finančna uprava (odgovorni za izplačila) obvestila javnost o dostopnosti izjave.


Izjava, s katero predlagatelj potrjuje, da je upravičenec in da namenja sredstva za nakup hitrih testov za delavce, ki se morajo samotestirati po predpisih za preprečevanje in obvladovanje širitve okužbe COVID-19 odda preko strani eDavki. V izjavi tudi navede število delavcev za katere uveljavlja pomoč za nakup hitrih testov, ter zneskov, za katerega prosi.


Vrednosti 92,5 evra na posameznega delavca pripada samo na delavca ali osebo, ki na kakršnikoli drugi pravni osnovi opravlja delo pri delodajalci in ki se po predpisih more samotestirati.


Upravičenec do pomoči za nakup hitrih testov za samotestiranje je pravna ali fizična oseba javnega ali zasebnega prava, torej podjetnik, zavod, društvo, samozaposleni. Povračilo lahko zahteva tudi za posameznika, ki opravlja osebno dopolnilno delo, za samozaposlenega, družbenika ali delničarja gospodarske družbe oz. ustanovitelja zadruge, ki je poslovodna oseba, kmeta ter verske uslužbence.


V primeru, da upravičenec ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za pridobitev pomoči oz. sredstev ni namensko porabil za nakup hitrih sredstev, bo o tem obvestil Furs in vrnil znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe. Odločbo lahko izda tudi inšpekcija urada za nadzor proračuna, na podlagi lastnih ugotovitev..


Sredstva, ki jih upravičenec prejme za povračilo, so namenjena izključno za nakup hitrih testov. Za navajanje neresničnih, nepravilnih ali nepopolnih podatkov ali nenamenska raba sredstev pomoči za hitre teste se pravna oseba kaznuje z globo v višini od 4 do 100 tisoč evrov. Za samostojne podjetnike je takšna globa od 2 do 50 tisoč evrov. Od 400 evrov do 4 tisoč evrov pa je višina predvidene kazni za posameznika, odgovorno osebo pravne osebe, in odgovorno osebo samostojnega podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. Za prekršek se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe.


Pomoč velja samo ob nakupu hitrih testov s certifikatov CE priglašenega organa s sedežem v Evropski uniji. Seznam takšnih testov je dostopen na spletni strani Centralna baza zdravil.

Hitre teste, ki jih je podjetje kupilo od 8. novembra 2021 do oddaje izjave, lahko koristi tudi v prihodnje, saj zakon ne določa časa porabe sredstev in se lahko uporabljajo tudi po oddaji izjave.
Comments


bottom of page