top of page
  • Writer's pictureRevidera

Novi stroški povezani s COVID in njihov prikaz v računovodskih izkazih

Pandemija deluje na panoge zelo različno. Spremenila se je logistika, dobavljivost materialov je zmanjšana, določene storitve so pozabljene, povpraševanje in ponudba pa sta spremenila svojo utečeno pot. Zaradi razmer so se pojavili dodatni stroški. Novi stroški so nastali vezani na razmere, a vendar ni jasno koliko časa bodo ostali z nami. Kot je možno opaziti žal ne gre za nekaj enkratnega oz. izjemo, kakor smo to obravnavali v letu 2020, temveč je to stanje še zmeraj močno prisotno in kot kaže bo še naprej.


Novi stroški, ki jih je prinesla pandemija


Dejanski stroški so lahko začasne narave in so vezani na razmere, ne pa na proizvodni proces v svojem rednem delovanju. Ti stroški zahtevajo individualno presojo, ali se dajo pripisati zalogi in ob tem, ali je zaloga, vključujoč te stroške, še nižja ali enaka neto iztržljivi vrednosti. Prav to bo verjetno ena izmed pomembnejših vprašanj v tem letu – torej ali je stroškovna cena proizvoda še nižja ali enaka neto iztržljivi vrednosti in ali zaradi spremenljivih razmer že obstajajo kazalniki slabitve zalog, ki so zunaj običajne računovodske politike slabitve zalog (glede na obrat zalog, prodajo …) Lahko se bodo pojavili tudi materiali, ki jih ni več možno porabiti ali zaloga, ki za trg ni več zanimiva.


Drugi dodatni stroški pa so kot posledica pandemije nastali pri nabavi osnovnih sredstev. To so na primer stroški karantene zaposlenih, dodatni transportni stroški, stroški preureditve opreme, stroški, ki so posledica zagotavljanja spremenjenih varnostnih in higienskih standardov. Pri vprašanju, ali je možno vse te stroške razdeliti na pripadajoča osnovna sredstva, je treba presoditi vsebino vsakega nastalega stroška posebej ter nato presoditi pogoje standarda za kapitalizacijo stroškov.


MRS 16 pravi, da se nabavna vrednost opredmetenega osnovnega sredstva pripozna kot sredstvo izključno v naslednjih primerih:

- če je verjetno, da bodo bodoče gospodarske koristi, povezane s sredstvom, pritekale v podjetje

ali

- če je nabavno vrednost mogoče zanesljivo zmeriti.


Hkrati standard pravi, da podjetje v knjigovodski vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva ne pripoznava njegovega vsakodnevnega vzdrževanja.Comments


bottom of page