top of page
  • Writer's pictureRevidera

Nov zakon odpravlja birokratske ovire


Vlada je pred kratkim potrdila Zakon o debirokratizaciji (ZDeb). Klub slovenskih podjetnikov (SBC) je naštel nekatere poglavitne poenostavitve in odprav administrativnih

ovir, ki jih bo uvedel zakon, če bo potrjen v državnem zboru.


Spodaj so našteti zakoni, ki bodo poenostavljeni, več pa si preberite na spletni strani Kluba slovenskih podjetnikov.


Poenostavitev 21 zakonov


Zakon o debirokratizaciji (ZDeb) bo, če bo sprejet v Državnem zboru RS, uveljavil poenostavitve naslednjih zakonov:


1. Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1),

2. Zakon o centralnem registru prebivalstva (ZCRP),

3. Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP),

4. Zakon o javnih uslužbencih (ZJU),

5. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),

6. Zakon o pravdnem postopku (ZPP),

7. Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT),

8. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK),

9. Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2),

10. Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR),

11. Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV),

12. Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1),

13. Zakon o ohranjanju narave (ZON),

14. Zakon o agrarnih skupnostih (ZAgrS),

15. Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ),

16. Zakon o visokem šolstvu (ZVis),

17. Zakon o športu (ZŠpo-1),

18. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)

19. Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej), 20. Zakon o uradnem listu (ZUL), 21. Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ).


Kakšni so konkretni primeri poenostavitev preberite na strani Kluba slovenskih podjetnikov.


(vir fotografije: pixabay)

Comments


bottom of page