top of page
  • Writer's pictureRevidera

Nepovratna sredstva - subvencije za izobraževanja starejših zaposlenih

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je objavil razpis v sklopu projekta ASI – aktivno staranje delovne sile, ki podjetjem nudi nepovratna sredstva namenjena izobraževanju starejših zaposlenih. Vrednost javnega razpisa v letu 2021 je 4,73 milijona evrov, letos pa ne velja več pravilo "prvi pride – prvi melje", temveč se upoštevajo določeni pogoji, ki podjetjem prinesejo točke.


Zatorej, če je v vašem podjetju več kot 5 zaposlenih in imate vsaj 3 osebe zaposlene starejše od 50 let (na dan razpisa) le pogumno. Čas za prijavo je do 23. 4. 2021.

Ta razpis je prisoten že 3 leto, prijava nanj pa preprosta. Podjetje lahko pridobi nepovratna namenska sredstva v naslednjih kategorijah:

1. Priprava strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih


V tej kategoriji lahko sodelujejo podjetja, ki imajo vsaj 10 zaposlenih. Taka podjetja, torej mala podjetja, lahko pridobijo 1.000 €. Srednja podjetja, ki imajo vsaj 50 zaposlenih, lahko pridobijo 1.500 €, velika podjetja z vsaj 250 zaposlenimi pa imajo možnost pridobitve 2.000 € nepovratnih sredstev namenjenih za to strategijo.


2. Usposabljanje in izobraževanje starejših zaposlenih


V tej kategoriji lahko sodelujejo tako mikro podjetja, torej ta, ki imajo vsaj 5 zaposlenih kot velika podjetja. Vsa ta podjetja pa imajo možnost pridobitve nepovratnih sredstev, ki so namenjena izobraževanju starejših. Na vsakega zaposlenega, ki ima na datum razpisa 50 let ali več lahko podjetje pridobi 1.800 €. Na posamezno uro izobraževanja je namenjenih 30 €, največje število ur, ki jih dobi podjetje odobreno na posameznega starejšega zaposlenega pa je 60. Seveda pa mora podjetje imeti vsaj 3 takšne zaposlene, torej starejše od 50 let. Več o prijavi in oddaji na tej povezavi:

Oddate pa jo še lahko do petka, 23. 4. do 16.00 ure.

Letos se upošteva vsebina in ne hitrost, tako da še ni nič prepozno. Razpis traja od 19. 4. do 23. 4., na njem pa lahko sodelujejo podjetja, ki so vsaj leto dni že vpisani v poslovno / sodni register, imajo vsaj 5 zaposlenih, od tega 3 starejše od 50 let (na dan objave razpisa), niso sodelovali na prejšnjih dveh razpisih (JP ASI 2017 in JP ASI 2019), imajo poravnane vse obveznosti do države in s sodelovanjem na tem razpisu ne bodo presegli dovoljenega zneska za dodelitev pomoči po pravilu »de mimnimis« v 3 predhodnih poslovnih letih (vključno s tekočim). Vloge se bodo točkovale po merilih, kot so delež starejših zaposlenih glede na vse zaposlene, dodatne točke prinese tudi večji delež starejših žensk, glede na vse vključene, upoštevala se bo velikost podjetja, dodatne točke pri merilih pa lahko prejmejo podjetja, ki imajo registrirano glavno dejavnost v E – oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja in J – informacijske in komunikacijske dejavnosti.o vlagatelje obvestil o rezultatih v 60 dneh od datuma odpiranja vlog in izbranim podjetjem posredoval sklepe o izboru ter jih krati pozval k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Podjetje se mora odzvati v 8 dneh, sicer se bo štelo, kot da je vlagatelj umaknil vlogo.

(vir fotografije: pixabay)


Σχόλια


bottom of page