top of page
  • Writer's pictureRevidera

Namenitev dela dohodnine v višini 1% in dopolnitev seznama upravičencev do donacij za leto 2020

Povišal se je odstotek dela dohodnine za donacije iz 0,5% na 1%. Vlada Republike Slovenije bo najpozneje do 15. maja 2021 določila dopolnjen seznam upravičencev do donacij za leto 2020.


Z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, ki je bil sprejet konec decembra 2020, se je povišal odstotek dela dohodnine za donacije, ki ga lahko davčni zavezanci namenijo nevladnim organizacijam v javnem interesu, političnim strankam, reprezentativnim sindikatom ali registriranim cerkvam in drugim verskim skupnostim, in sicer iz 0,5% na 1%. Odstotki namenitve dela dohodnine za financiranje upravičencev do donacij, ki so jih davčni zavezanci v svojih zahtevah za namenitev dela dohodnine za donacije že predložili, se bodo podvojili. Lahko pa davčni zavezanci do 31. 5. 2021 podajo novo ali spremenjeno zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije. Nova ali spremenjena zahteva bo veljala že za leto 2020. Obrazec za namenitev dela dohodnine je dostopen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.


Za leto 2020 so upravičenci do donacij za namenitev dela dohodnine tudi nevladne organizacije, ki so delovale na dan 31. decembra 2019, in imajo v skladu z zakonom, ki ureja nevladne organizacije, na dan 31. marca 2021 status nevladne organizacije v javnem interesu ter so vpisane v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu. O podelitvi statusa nevladne organizacije v javnem interesu odloči ministrstvo, pristojno za področje, na katerem deluje nevladna organizacija. Pristojno ministrstvo nevladno organizacijo v javnem interesu vpiše v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu z dnem dokončnosti odločbe o podelitvi takšnega statusa.


Pogoji in vloge za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu so dostopni na portalu gov.si.


Vlada bo določila seznam upravičencev do donacij za leto 2020, vendar pa bo ta na podlagi novih pravil najpozneje do 15. maja 2021 na novo določen dopolnjen seznam upravičencev do donacij za leto 2020. Zahteve davčnih zavezancev, ki so bile vložene za upravičence, ki so bili na seznamu upravičencev do donacij za leto 2019 in bodo upravičenci tudi za leto 2020 na podlagi dopolnjenega seznama, ostanejo v veljavi in se bodo podvojile, kot je pojasnjeno zgoraj.


Vir: FURS
コメント


bottom of page