top of page
  • Writer's pictureRevidera

Kriptozakona pri nas za zdaj še ne bo

V maju se je v postopek sprejemanja v državnem zboru vložil predlog zakona o debirokratizaciji obdavčevanja virtualnih valut. Ta zakona je že dalj časa v usklajevanju s strokovno javnostjo, različice pa so bile v obravnavo poslane že nekajkrat. Pred parlamentarnimi počitnicami je predlog zakona bil ponovno v obravnavi v državnem zboru, a le-ta ni bil potrjen. Trenutna zakonodaja jasno določa obdavčitev le za podjetja oziroma fizične osebe z dejavnostjo. Če posameznik trguje pogosto, oziroma je to njegov poglavitni dohodek, mora prijaviti dejavnost in plačati davke.


Kaj bi urejal nov davek?


Nov davek na kriptovalute (Zakon o davku od virtualnih valut), ki je bil v obravnavi, bi uvedel obveznost plačevanja davka od vrednosti vnovčenja virtualnih kriptovalut na administrativno enostaven in razumljiv način. Poenostavil bi postopke in zagotovil javnofinančne prihodke iz naslova obdavčitev virtualnih valut.


Posameznik bi plačal 5 % davek od vrednosti unovčenih kriptovalut, pri čemer pa se davek uvede le za zneske, višje od 10.000 evrov v enem koledarskem letu. Če bi zavezanec za davek pri vnovčenju ustvaril izgubo, mora za to izgubo v davčnem obračunu, ki ga predloži davčnemu organu, to tudi dokazati. Torej če bi posameznik v letu prodal za 10.000 evrov ali manj kriptovalut, mu davka ne bi bilo treba plačati.


Zavezanec za davek je fizična oseba. Ta zakon torej ne bi veljal za pravne osebe ali podjetnike, ki imajo virtualno valuto evidentirano med sredstvi dejavnosti.


Pri fizični osebi, ki kupuje in pridaja virtualno valuto v svojem imenu in za svoj račun, se ne šteje, da opravlja dejavnost, ne glede na število opravljenih transakcij. Pogoj je, da trguje zase in za svoj račun. Davčna obveza nastane v trenutku unovčenja kriptovalute, razen v primeru dokazane izgube.


Kot omenjeno, davčna obveznost ne nastane in davčni obračun se ne predloži, če skupni znesek unovčenja virtualen valute v koledarskem letu ne presega 10.000 evrov.


Zakon na zadnji seji ni bil sprejet, zato vsi imetniki oz. trgovci kriptovalut čakajo na nove verzije zakona.
Comments


bottom of page