top of page
  • Writer's pictureRevidera

Ključni poudarki iz nabora Protikoronskega zakona

Navajamo ključne poudarke iz nabora ukrepov protikoronskega zakona (Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo), ki ga je 02.04.2020 sprejel Državni zbor in se nanašajo na delo in plačevanje prispevkov za socialno varnost.


Upravičeni delodajalci

Upravičeni do ukrepa so delodajalci na območju RS, razen nekaterih proračunskih uporabnikov.


Do ukrepa so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 odstotkov glede na enako obdobje leta 2019 in v drugem polletju ne bodo dosegli več kot 50-odstotne rasti prihodkov glede na enako obdobje leta 2019.

V primeru, da niso poslovali v celotnem letu 2019, so do pomoči upravičeni tudi tisti delodajalci, ki so utrpeli vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020 ali vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.


Ukrepi

Kaj prinašajo ukrepi: Na področju dela in plačevanja prispevkov zakon predvideva:


  • povračilo izplačanega nadomestila plače za delavce na čakanju in tiste, ki zaradi višje sile ne opravljajo dela,

  • v višini, ki jo določa ZDR-1, vendar ne sme biti nižja od minimalne plače.

Delodajalci so za te delavce oproščeni plačila prispevkov za vsa socialna zavarovanja od nadomestila plače od 13. marca do 31. maja, vendar največ od nadomestila plače do višine povprečne plače za leto 2019 v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.

Pravico do vračila nadomestila plače bodo lahko uveljavili delodajalci, ki so napotili delavce na čakanje oziroma delavci zaradi koronavirusa pri njih niso mogli delati že pred uveljavitvijo zakon, za obdobje od 13. marca 2020.


Povračilo izplačanega nadomestila plače:

Delavec ima v času začasnega čakanja na delo in v času, ko zaradi višje sile ne opravlja dela, pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga . Izplačano nadomestilo plače se s strani Republike Slovenije povrne v višini izplačanega nadomestila, zmanjšanega za prispevke zavarovanca. Delodajalci so za delavce, ki so upravičeno začasno odsotni od dela ter so za njih upravičeni do povračila izplačanih nadomestil plače po interventnem zakonu, in za delavce, ki ne delajo zaradi višje sile na podlagi šestega odstavka 137. člena ZDR-1, in iz tega naslova prejemajo nadomestilo plače, oproščeni plačila prispevkov za vsa socialna zavarovanja od nadomestila plače od 13. marca do 31. maja.

Delavec ima v času začasnega čakanja na delo in v času, ko zaradi višje sile ne opravlja dela, pravico do nadomestila plače v višini, kot je določena z zakonom, ki ureja delovna razmerja, za primer začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga (vendar ne sme biti nižja od minimalne plače ). Izplačano nadomestilo plače se s strani Republike Slovenije povrne v višini izplačanega nadomestila, ki ne presega višine povprečne plače za leto 2019 v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec, zmanjšanega za prispevke zavarovanca. Delodajalci so za delavce, ki so upravičeno začasno odsotni od dela ter so za njih upravičeni do povračila izplačanih nadomestil plače po interventnem zakonu, in za delavce, ki ne delajo zaradi višje sile na podlagi šestega odstavka 137. člena ZDR-1, in iz tega naslova prejemajo nadomestilo plače, oproščeni plačila prispevkov za vsa socialna zavarovanja od nadomestila plače od 13. marca do 31. maja, vendar največ od nadomestila plače do višine povprečne plače za leto 2019 v letu 2019 v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.


Kdo je upravičen do pomoči

za povračilo nadomestila plače delavcem na čakanju in do pomoči v obliki oprostitve plačila prispevkov? Zakon določa: “Do pomoči so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 odstotkov glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 ne bodo dosegli več kot 50-odstotne rasti prihodkov glede na isto obdobje leta 2019.


Delodajalec uveljavi pravico do povračila izplačanih nadomestil plače po tem zakonu z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v osmih dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo, vendar najpozneje do 31. maja 2020.


Ne glede na določila zakona, lahko pravico do povračila nadomestila plače uveljavi delodajalec, ki je napotil delavce na začasno čakanje na delo oziroma pri katerem delavec zaradi višje sile ni mogel opravljati dela že pred uveljavitvijo tega zakona, za obdobje od 13. marca 2020, če vloži vlogo iz prvega odstavka tega člena v osmih dneh od uveljavitve tega zakona in izpolnjuje vse pogoje za uveljavitev pravice.


Upravičeni do ukrepa so delodajalci na območju RS, razen nekaterih proračunskih uporabnikov.

Kaj prinašajo ukrepi:

Za delavce, ki delajo, so delodajalci za mesec april in maj oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki jih v celoti plača Republika Slovenija.


  • Oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zaposlene, ki delajo


Za delavce iz prvega do četrtega in šestega odstavka 14. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2) so delodajalci oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v mesecu aprilu in maju 2020. Delodajalci iz prejšnjega stavka vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnik minimalne plače, izplačajo mesečni krizni dodatek v višini 200 eurov, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.


Kaj še prinašajo ukrepi:

Samozaposleni in kmetje, ki ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu so upravičeni do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka v višini 350 eurov za mesec marec in po 700 eurov za meseca april in maj 2020. Prav tako so za mesec april in maj 2020 oproščeni plačila prispevkov za vsa obvezna socialna zavarovanja v celoti.


Kommentare


bottom of page