top of page
  • Writer's pictureRevidera

Davčni vidiki preoblikovanja samostojnega podjetnika v družbo z omejeno odgovornostjo

V prejšnjem zapisu smo vam na kratko povzeli nekaj bistvenih informacij, ki jih ni za spregledati, ko se odločimo o preoblikovanju podjetniške poti iz s. p. v d. o. o. Tokrat vam predstavimo še davčni vidik takšnega preoblikovanja.


Če je postopek izpeljan v skladu z določbami zakonov, ki urejajo obdavčenje in so izpeljani vsi potrebni postopki, je preoblikovanje iz s. p. v d. o. o. lahko davčno nevtralno.

Ob preoblikovanju je mogoča ugodnejša obravnava, če se preoblikovanje izvede v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah o statusnem preoblikovanju podjetnika in so izpolnjeni naslednji pogoji:


a) prevzemna družba je davčni rezident RS,


b) prevzemna družba mora ovrednotiti prevzeta sredstva in obveznosti, amortizirati prevzeta sredstva in izračunavati dobičke in izgube v zvezi s prejetimi sredstvi in obveznostmi z upoštevanjem vrednosti na zadnji dan obdobja, za katero se izračunava akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti pri statusnem preoblikovanju podjetnika, po kateri se bi izhajalo pri izračunu davčne osnove pri s. p.-ju, oziroma na način, kot če do preoblikovanja ne bi prišlo,


c) prevzemna družba prevzame rezervacije, ki jih je oblikoval s. p., ki se lahko pripišejo podjetju oziroma delu podjetja, ki se prenaša, in pogoje v zvezi s temi rezervacijami, kot bi veljali za s. p. kot če do preoblikovanja ne bi prišlo,


d) fizična oseba se zaveže, da bo svoj delež v prevzemni družbi obdržala najmanj 36 mesecev in ga nominalno ne bo zmanjšala.


Ugodnejša davčna obravnava se prizna, če je priglašena pri davčnem organu in so izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji. Priglasitev se opravi na portalu eDavki na obrazcu »Priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi«, na katerem se navedejo podatki o vključenih podjetjih, skupaj z izjavo o izpolnjevanju pogojev. Priglasitev opravita oseba, ki neha opravljati dejavnost, in novi zasebnik oziroma pravna oseba, na katero se prenaša podjetje ali del podjetja.


Priglasitev se mora opraviti najpozneje do roka za predložitev davčnega obračuna davčnega zavezanca, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti.


Osebe, ki so priglasile davčno obravnavo, morajo v davčnem obračunu posebej izkazati učinke na davčno osnovo, ki so posledica upoštevanja priglašene davčne obravnave.


Predlaganje davčnega obračuna ob popolnem statusnem preoblikovanju podjetnika


Ob statusnem preoblikovanju podjetnika v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, se obdobje, za katero se izračunava akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti, konča na obračunski dan statusnega preoblikovanja podjetnika, razen če po tem dnevu, do vključno 31. marca naslednjega davčnega leta še ni izveden vpis statusnega preoblikovanja podjetnika v sodni register. To velja tudi za primer, ko fizična oseba, ki opravlja dejavnosti in ni podjetnik po zakonu, ki ureja gospodarske družbe in s tem neha opravljati dejavnost.


Predlaganje davčnega obračuna pri delnem preoblikovanju podjetnika


Davčni zavezanec ne sestavi davčnega obračuna na obračunski dan prenosa dela podjetja podjetnika, razen če je ta dan enak zadnjemu dnevu davčnega obdobja, tedaj davčni zavezanec predloži le davčni obračun, ki se sestavlja na zadnji dan obdobja. Davčni zavezanec v prvi davčni obračun po obračunskem dnevu prenosa dela podjetja podjetnika ne vključi podatkov o poslovanju dela podjetja podjetnika, ki se prenaša. Obvezna priloga tega davčnega obračuna je sklep o prenosu podjetja, delitveni načrt in akt o ustanovitvi družbe oziroma pogodba o prenosu podjetja. Če pogodba o prenosu dela podjetja še ni podpisana, jo mora davčni zavezanec predložiti naknadno.


(vir fotografije: pixabay)

Comments


bottom of page